mapa strony   |

Regulaminy: biblioteki

                               Regulamin

              Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej

1.    Biblioteka jest integralną częścią szkoły. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza oraz
       organizację biblioteki określa dyrektor szkoły.

2.    Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji
       służącym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom w zakresie wyznaczonym
        potrzebami  ich pedagogizacji.

3.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom  indywidualnym do domu oraz na
       miejscu.

4.    Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań mogą dokonywać wypożyczeń
       zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy są w pełni
      odpowiedzialni za wypożyczone zbiory.

5.    W bibliotece dozwolony jest wolny dostęp do wyznaczonych półek.

6.    Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły na okres trzech
        tygodni.

7.    W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

8.    W bibliotece, w czasie przerw,  jednorazowo może przebywać nie więcej niż 10
       osób.

9.    Uczniowie klas pierwszych, w czasie trwania zajęć lekcyjnych,odwiedzają bibliotekę
       wyłącznie pod opieką wychowawcy.

10.    Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki,
        przypadku ich zniszczenia lub zgubienia powinien przynieść w zamian książkę  
        wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej
        zniszczonej/zagubionej pozycji.

11.    Wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki na dwa
        tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

12.   Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do
       wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką ( 3 tygodnie).

13.    Nauczyciele bibliotekarze mają prawo  do stosowania przewidzianych
        w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania kar dla nieprzestrzegających
        postanowień niniejszego regulaminu.

 

Regulamin wypożyczania i udostępniania

podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom  w roku szkolnym 2018/19

Klasy I-VIII

1.     Podręczniki do edukacji dla klas IV-VIII  Szkoły Podstawowej są własnością szkoły.

2.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały 
        edukacyjne) mające  postać papierową.

3.    Szkoła Podstawowa nieodpłatnie zapewnia uczniom dostęp do podręczników
       (materiałów  edukacyjnych)  mających postać elektroniczną.

4.    Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez  obowiązku
       zwrotu. Rodzice  potwierdzają podpisem odbiór ćwiczeń.

5.   W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych)
      przez ucznia  Dyrektor Szkoły zażąda od rodziców ucznia  odkupienia podręczników
      i ich zwrotu do biblioteki szkolnej .

6.    W przypadku  zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych)
       przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik uczeń może skorzystać
       z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie  znajdował się w bibliotece
       szkolnej.

7.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku  szkolnego,
       zobowiązany jest  do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich  wypożyczonych
       podręczników (materiałów   edukacyjnych).

8.     W przypadku, gdy uczeń przenosi się z jednej szkoły do drugiej w trakcie  trwania
        roku szkolnego, w nowej szkole, na czas zakupu przez szkołę  podręcznika dla
        niego, korzysta  z dodatkowego kompletu podręczników (materiałów edukacyjnych)
        wypożyczonych z bibliotek szkolnej.

9.   Podręczniki (materiały edukacyjne) będą wypożyczone uczniom we  wrześniu;
       uczniowie  otrzymają podręczniki za pośrednictwem wychowawców klas lub
       odbierając je w bibliotece  (przychodzą  całym zespołem klasowym pod opieką
    nauczyciela).

10.    O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników
         (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do
         biblioteki całym zespołem   klasowym wraz z nauczycielem,  oddając
         i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

11.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania
        podręczników, będązobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki
        szkolnej.

12.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (w tym ich obłożenie).