zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Regulaminy: biblioteki

                               Regulamin

              Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Szczytnej

1.    Biblioteka jest integralną częścią szkoły. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza oraz
       organizację biblioteki określa dyrektor szkoły.

2.    Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji
       służącym uczniom, nauczycielom oraz rodzicom w zakresie wyznaczonym
        potrzebami  ich pedagogizacji.

3.    Biblioteka udostępnia swoje zbiory czytelnikom  indywidualnym do domu oraz na
       miejscu.

4.    Klasy, klasopracownie, kółka zainteresowań mogą dokonywać wypożyczeń
       zbiorowych za pośrednictwem nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy są w pełni
      odpowiedzialni za wypożyczone zbiory.

5.    W bibliotece dozwolony jest wolny dostęp do wyznaczonych półek.

6.    Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 tytuły na okres trzech
        tygodni.

7.    W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

8.    W bibliotece, w czasie przerw,  jednorazowo może przebywać nie więcej niż 10
       osób.

9.    Uczniowie klas pierwszych, w czasie trwania zajęć lekcyjnych,odwiedzają bibliotekę
       wyłącznie pod opieką wychowawcy.

10.    Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki,
        przypadku ich zniszczenia lub zgubienia powinien przynieść w zamian książkę  
        wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej
        zniszczonej/zagubionej pozycji.

11.    Wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki na dwa
        tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

12.   Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą zobowiązani są do
       wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką ( 3 tygodnie).

13.    Nauczyciele bibliotekarze mają prawo  do stosowania przewidzianych
        w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania kar dla nieprzestrzegających
        postanowień niniejszego regulaminu.